top of page

Szczegółowy regulamin ćwiczeń obowiązujący w Klinice Chirurgii Naczyniowej (5 rok)

Informacje ogólne (PL)

Dziennik obecności znajduje się w sekretariacie Kliniki Chirurgii Naczyń. 

Zwolnienia muszą być potwierdzone pisemnie przez Dziekanat. 

Odrabianie nieobecności odbywa się w formie e-lerningu (Teams).

Odrabianie zajęć i ich formę nakłada i kontroluje Adiunt Dydaktyczny.

Regulamin znajduje się na stronie www.chirurgianaczyniowa.org

 

Organizacja ćwiczeń

Każda grupa ma swojego opiekuna wyznaczonego wg planu zajęć umieszczonego na stronie kliniki w zakładce studenci/plan zajęć, patrz www.chirurgianaczyniowa.org

Każdy student powinien zapoznać się tematami z zakresu chirurgii naczyniowej tj: zakrzepica żylna i zatorowość płucna, tętniaki i rozwarstwienia, ostre i przewlekłe niedokrwienie kończyn, tętnice szyjne, przewlekłe owrzodzenia. Cała wymagana widza teoretyczna jest zebrana w prezentacjach z strony www.chirurgianaczyniowa.org, zakładka Studenci/Materiały edukacyjne

W ostatnim dniu bloku student musi uzyskać wpis asystenta w książeczkę zaliczeń.

Zajęcia w CSM (1 dzień wg grafiku) odbywają się pod nadzorem asystenta z Kliniki Chirurgii Naczyniowej.

 

Uwagi

Asystent może sprawdzić wiedzę teoretyczną przed rozpoczęciem i w czasie ćwiczeń. Szczegółowy regulamin ćwiczeń znajduje się w książeczce zaliczeń, którą student otrzymuje na pierwszym seminarium (lub w inny sposób zależnie od decyzji Koordynatora ds. Chirurgii Prof. P. Prowansa). Egzaminem praktyczny odbywa się pod nadzorem Koordynatora ds. Chirurgii Prof. P. Prowansa. 

Gdzie i kiedy są ćwiczenia?

Detailed regulations of exercises in force at the Vascular Surgery Department (5 year)

General information (EP)

Attendance Booklet remains in Secretary Office of Vascular Department.

Absence on the class must be confirmed in writing by the Dean's Office. Making up for the absence from the class takes place by e-lerning (Teams).

It completion is imposed and controlled by the Didactic Assistant.

The regulations can be found at www.chirurgianaczyniowa.org.

 

Organisation of classes

Each group has its own tutor designated according to the schedule placed on the Clinic's website in the Student/Teacher tab, see www.chirurgianaczyniowa.org

Each student should familiarize themselves with the topics of vascular surgery such as: venous thrombosis and pulmonary embolism, aneurysms and dissection, acute and chronic limb ischaemia, carotid arteries, chronic ulcers. All the required theoretical knowledge is collected in the presentations at Students/Education Material (www.chirurgianaczyniowa.org). 

On the last day of the class block, the student must obtain the assistant's note in the book of credits.

Classes in the CSM (1 day according to the schedule) are held under the supervision of an assistant from the Department of Vascular Surgery.

Attention:

The assistant can check the theoretical knowledge before and during the classes. The detailed rules of the classes can be found in the booklet of credit that the student receives at the first seminar (or otherwise, depending on the decision of the Surgery Coordinator Prof. P. Prowans). The practical exam takes place under the supervision of the Surgery Coordinator Prof. P. Prowans.

bottom of page