top of page

Zasady odbywania zajęć w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii PUM na terenie SPSK nr2.

 

PRZED WEJŚCIEM NA TEREN SPSK NR2

Każdy student postępuje zgodnie z zaleceniami otrzymanymi z dziekanatów w związku z tym rano przed dniem ćwiczeń i przed wejściem na teren SPSK nr2 wypełnia on-line ankietę epidemiologiczną (przygotowaną przez dział IT PUM pod adresem: acv.pum.edu.pl). Adiunkt dydaktyczny może sprawdzić jej wynik analogicznie jak Dziekanat pod adresem: acv.pum.edu.pl/wyniki. Informację o konieczności i sposobie wypełnienia ankiety przekazuje studentom Dziekanat PUM. W przypadku braku możliwości wejścia studenta z telefonem na zajęcia lub możliwości zdalnego sprawdzenia kompletności ankiet, prowadzący powinien skontaktować się z Panem Pawłem Pacałą z Działu Informatyki (91 4800782), który umożliwi pobranie danych dotyczących całej grupy studentów, którzy będą mogli w danym dniu uczestniczyć w zajęciach. Wypełnienie ankiety epidemiologicznej sprawdza codziennie przed ćwiczeniami opiekun grupy. Właściwa weryfikacja jest warunkiem wpuszczenia studenta na zajęcia praktyczne w Klinice Chirurgii Naczyniowej.

Dodatkowo zaleca się, żeby każdy student przed pierwszymi zajęciami zapoznał się z procedurami p/epidemicznymi obowiązującymi w SPSK nr2 (dostępne na stronie SPSK nr2 – link w załączeniu) http://spsk2-szczecin.pl/page/1294 oraz z zarządzeniem Rektora PUM nr 135/2020 i 138/2020 regulującym zasady odbywania ćwiczeń w SPSK nr2. Link do zarządzenia: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/179454/20-135.pdf.

Kopie tych dokumentów w plikach do pobrania

PO WEJŚCIU NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYŃ

Studenci wchodząc na oddział Chirurgii Naczyń okazują wynik ankiety epidemiologicznej pielęgniarce oddziałowej (pierwszy kontakt / przy windzie). Następnie oddziałowa kieruje studentów do sekretariatu Kliniki Chirurgii Naczyń, gdzie sekretarka sprawdza obecność w zeszycie obecności i informuje asystenta o przybyciu grupy na zajęcia. Studenci oczekują na asystenta w poczekalni przy sekretariacie (nie mogą przemieszczać się po oddziale bez opiekuna).  Opiekun grupy jest wyznaczany zgodnie z grafikiem prowadzenia zajęć dostępnym on-line.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10XU8mUOX5T0oHj6WZy1loL-QAtFuqL2dLZU01c-lR_U/edit#gid=695573210

Grafik zajęć oraz regulamin zajęć w Klinice Chirurgii Naczyniowej znajduje się na stronie Kliniki: https://www.chirurgianaczyniowa.org

 

ABSENCJA NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

Studenci, którzy nie będą na zajęciach, będą odbywali zajęcia w trybie zdalnym. Opiekun grupy przekazuje informuje o absencji Adiunktowi Dydaktycznemu. Studenci ci zaliczają zajęcia zdalnie („Teams”) w terminie do końca bloku ćwiczeniowego danej podgrupy. Rodzaj zajęć on-line oraz weryfikację wyniku oraz zaliczenie ćwiczeń wykonuje Adiunkt Dydaktyczny.

 

PODEJRZENIE INFEKCJI U STUDENTA BĘDĄCEGO NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

Podejrzenie zakażenia COVID 19 stawia opiekun grupy. Wówczas kieruje studenta do strefy buforowej SPSK nr2, którą wyznacza Dyrekcja Szpitala (do czasu postawienia kontenerów buforowych przy budynku nr20, będzie to Sala Seminaryjna Okulistyki).

Podejrzany student udaje się do wskazanej strefy buforowej i dzwoni pod numer telefonu 914494534, pod którym uzyskuje teleporadę. O wyniku teleporady informuje opiekuna grupy. Na podstawie teleporady wydawane jest zalecenie o wykonaniu testu na COVID 19 lub nie. Jeśli test ma być wykonany – opiekun grupy/asystent zgłasza ten fakt do Komisji ds. Zagrożenia Epidemicznego PUM (tel 517 217 944) lub postępuje zgodnie z zaleceniami Przewodniczącego Pani Profesor Anny Jurczak (tel 604065568).

Wszelkie zasady postępowania ze studentem w kontekście COVID 19 regulują zarządzenia ww. komisji. W sytuacji wątpliwych i przy braku możliwości uzyskania zalecenia z Komisji ds. Zagrożenia Epidemicznego PUM, postępowanie ze studentem ustalane jest w porozumieniu z Pielęgniarką Epidemiczną SPSK nr2.

Zezwolenie na powrót do zajęć praktycznych u studenta, który miał dodatni wynik posiewu na COVID19 podejmuje każdorazowo Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych PUM.

bottom of page