top of page

Szczegółowy regulamin ćwiczeń obowiązujący w Klinice Chirurgii Naczyniowej (6 rok)

 

 

Informacje ogólne (PL)

Dziennik obecności znajduje się w sekretariacie Kliniki Chirurgii Naczyń. 

Ew. zwolnienia muszą być potwierdzone pisemnie przez Dziekanat. 

Odrabianie nieobecności odbywa się w formie e-lerningu (Teams).

Odrabianie zajęć i ich formę nakłada i kontroluje Adiunt Dydaktyczny.

Regulamin znajduje się na stronie www.chirurgianaczyniowa.org.

 

Organizacja ćwiczeń

Każda 6 osobowa grupa ma swojego opiekuna wyznaczonego wg planu zajęć umieszczonemu na stronie kliniki w zakładce studenci/plan zajęć, patrz www.chirurgianaczyniowa.org. Każda 6 osobowa grupa jest przez opiekuna dzielona na 2 osobowe podgrupy i kierowana do obserwacji/uczestnictwa w pracy na określonych stanowiskach tj: poradnia, izba przyjęć, oddział lub blok operacyjny zależnie od dziennego planu pracy oddziału. Gdzie stanowi „cień” pracującego na stanowisku lekarza i wykonuje jego polecenia.

Zajęcia w CSM (1 dzień wg grafiku) odbywają się pod nadzorem asystentów Prof. Prowansa. Asystenci Kliniki Chirurgii Naczyniowej nie biorą w tym udziału.

Egzamin praktyczny jest przeprowadzony przez wyznaczonego przez dziekanat pracownika PUM. Student ma obowiązek dowiedzieć się w dzikanacie, kto przeprowadzał będzie egzamin. Student powinien zgłosić się do Sekrateriatu Kliniki Chirurgii Naczyniowej w dniu egzaminu i zgłosić gotowość do zdawania egzaminu praktycznego.

 

Prawa i obowiązki studenta

Student pilnuje uzupełniania książeczki kompetencji (sprawności). 

Student może wykonywać czynności medycznych pod nadzorem.

Wiedza teoretyczna będzie sprawdzana przed wykonaniem tych czynności.

Uwaga:

Cała teoretyczna widza jest zebrana w prezentacjach z strony www.chirurgianaczyniowa.org, zakładka Studenci/Materiały edukacyjne

Dodatkowo są tam prezentacje dotyczące najnowszych wytycznych naczyniowych i praktycznej obsługi programu do przeglądania tomografii i przesyłania badań obrazowych w celu konsultacji oraz standard postępowania z pacjentem na oddziale Chirurgii Naczyń (zakładka Studenci/Dodatkowe materiały)

Detailed regulations of exercises in force at the Vascular Surgery Department (6 year)

General information (EP)

Attendance Booklet remains in Secretary Office of Vascular Department.

Absence on the class must be confirmed in writing by the Dean's Office. Making up for the absence from the class takes place by e-lerning (Teams).

It completion is imposed and controlled by the Didactic Assistant.

The regulations can be found at www.chirurgianaczyniowa.org.

 

Organisation of classes

Each group has own is supervisor according to the plan from our website; Students/Time table, see www.chirurgianaczyniowa.org. Each group is divided into 2-person subgroups and directed towards task/observations depends on day word schedule: Outpatient, Word, Op. Theater or Admission Unit/ER. Where the student is the "shadow" of the doctor and performs his orders.

Classes in the CSM (1 day according to the schedule) are held under the supervision of Prof. Prowans' assistants. The assistants of the Clinic of Vascular Surgery do not participate in it.

The practical exam is conducted by a PUM employee appointed by the Dean's Office. Students are required to find out in the wilderness who will conduct the exam. The student should report to the Secrateriate of the Vascular Surgery Department on the day of the exam and declare readiness to take the practical exam.

 

Student rights and duties 

Student supervises completing the competence book (skills)

Student can perform medical activities under the supervision.

The theoretical knowledge will be checked before this activity.

Attention:

The whole theoretical knowledge is collected in the presentations from www.chirurgianaczyniowa.org, Students/educational materials. In addition, there are presentations on the latest vascular guidelines and the practical operation of the CT scanner and imaging program for consultation, as well as the standard of patient handling in the Vascular Surgery Department (Students / Additional materials).

bottom of page