Regulamin obecności na ćwiczeniach w Klinice Chirurgii Naczyniowej (dotyczy wszystkich lat i rodzaju ćwiczeń)

Rules of attendance at the Vascular Surgery Clinic (applies to all years and types of exercises)

 

 

Obecność na zajęciach będzie sprawdzana na podstawie listy studentów dostarczonej przez dziekanat. Zgodnie z zarządzeniem Kierownika Kliniki Chirurgii Naczyniowej PUM Prof. Gutowskiego, obecność na zajęciach będzie odnotowywana w zeszycie obecności i potwierdzana podpisem asystenta. Wszelkie zwolnienia, na które student uzyskał oficjalną zgodę muszą być potwierdzone pisemnie przez Dziekanat. Odrabianie nieobecności na ćwiczeniach odbywa się zgodnie z ustaleniami regulaminowymi. 

Attendance will be checked based on a list of students provided by the Dean's Office. According to the order of the Head of the Vascular Surgery Clinic at the Polish Medical University, Prof. Gutowski, attendance at the classes will be recorded in the attendance booklet and confirmed by the assistant's signature. Any exemptions for which the student has obtained official permission must be confirmed in writing by the Dean's Office. Making up for the absence from the exercises takes place by the regulations. 

 

Szczegółowy regulamin ćwiczeń obowiązujący w Klinice Chirurgii Naczyniowej (6 rok praktyczny)

 Detailed rules of exercises applicable in the Vascular Surgery Clinic (6 practical year)

 

1. Pierwszego dnia każda z grup zostaje podzielona na 2 osobowe podgrupy otrzymując numer od 1 do 3. Odpowiada to dziennemu planowi zajęć umieszczonemu na stronie kliniki (www.chirurgianaczyniowa.org) Uwaga: 3 kratki z nazwiskami asystentów w pionie arkusza odpowiadają odpowiednio podgrupom 1, 2 i 3. On the first day, each group is divided into 2-person subgroups, receiving a number from 1 to 3. This corresponds to the daily schedule of classes placed on the clinic's website (www.chirurgianaczyniowa.org). Note: 3 boxes with names of assistants in the vertical division correspond to subgroups 1, 2 respectively and 3.

2. Przychodząc na zajęcia student musi wiedzieć z jakim asystentem spędza dzień (informacja dostępna na stronie kliniki, zakładka, studenci/timetable). Każda 2 osobowa podgrupa musi odszukać swojego opiekuna samodzielnie (informacja w sekretariacie). Nie dopuszcza się przesiadywania na korytarzu kliniki. When attending classes, the student must know with which assistant he spends the day (information available on the clinic's website, bookmark, students / timetable). Each 2-person subgroup has to find its guardian independently (information in the secretariat). It is not allowed to sit in the corridor of the clinic.

3. Student stanowi „cień” opiekuna. Podąża za nim non stop i wykonuje jego polecenia. The student is the "shadow" of the guardian. He follows him non-stop and performs his orders

4. Student pilnuje uzupełniania książeczki kompetencji (prosi o podpisanie zaliczonych sprawności asystenta). Student supervises completing the competence book (he asks for signing the assigned skills of the assistant)

5. Student ma znać tematy z zakresu chirurgii naczyniowej (obowiązujące na 5 roku) oraz dodatkowo standard postępowania pooperacyjnego dostępny na www.chirurgianaczyniowa.org) . The student is to know topics in the field of vascular surgery (valid for 5 years) and in addition the standard of postoperative procedures available at www.chirurgianaczyniowa.org)

6. Student może być w każdej chwili odpytany z ww. wiedzy teoretycznej w czasie praktycznych zajęć. The student can be questioned at any time from the above theoretical knowledge during practical classes

7. Student ma prawo i obowiązek poprosić o zezwolenie wykonania czynności medycznych pod nadzorem opiekuna. The student has the right and obligation to request permission to perform medical activities under the supervision of a assistant.

8. Student ma prawo zapytać opiekuna o wyjaśnienia w przypadku wątpliwości/rozbieżności pomiędzy obserwowanym postępowaniem, a wiedzą teoretyczną zdobytą z ww. źródła. The student has the right to ask the assistant for explanations in case of doubts / discrepancies between the observed proceedings and theoretical knowledge acquired from the above-mentioned sources.

9. Student powinien znać prawidłowe odpowiedzi na 75 pytań ze strony www.chirurgianaczyniowa.org sprawdzających wiedzę teoretyczną (przygotowanie do LEP). The student should know the correct answers to 75 questions from the website www.chirurgianaczyniowa.org checking theoretical knowledge (preparation for LEP).

10. Student na prawo wyrazić opinię (ocenić) zajęcia przy pomocy formularza oceny jakości zajęć dostępnego na stronie www kliniki. Wszelkie sugestie pozwolą poprawić jakość kształcenia. Ankieta jest anonimowa. A student on the right to express an opinion (grade) of the class using the quality assessment form available on the clinic's website. Any suggestions will improve the quality of education. The survey is anonymous.

11. Student we własnym zakresie „dopilnowywuje” uzupełniania umiejętności praktycznych w książeczce kompetencji. The student on his own "ensures" supplementing practical skills in the competence book.

 

12.W ostatnim dniu bloku. Uzupełnione książeczki kompetencji student samodzielnie dostarcza do sekretariatu Kliniki Chirurgii Ręki- do rąk własnych koordynatora ćwiczeń z chirurgii w PUM (Profesora Żyluka)

Standardowy plan podziału 6 osobowej grupy VI roku praktycznego:

2 osoby praca w poradni

2 osoby praca z dyżurnym lub na bloku operacyjnym

2 osoby praca przy przyjęciach planowych lub na blok operacyjnym.

On the last day of the block. Supplemented competence booklet the student independently delivers to the secretariat of the Hand Surgery Clinic - to the hands of his own coordinator of exercises in surgery at PUM (Professor Żyluk)

Standard plan for the division of a 6-person 6th practical year group:

2 people work in a clinic

2 people work with a dispatcher or on an operating block

2 people work on scheduled appointments or on an operation block

13. Obecność na ćwiczeniach sprawdzana jest na podstawie listy obecności, a szczegóły omawia regulamin obecności. Presence on exercises is checked on the basis of the attendance list, and the details discuss the rules of attendance.

 

 

 

Szczegółowy regulamin ćwiczeń obowiązujący w Klinice Chirurgii Naczyniowej (5 rok)

Detailed regulations of exercises in force at the Vascular Surgery Clinic (5 years)

 

1.Przychodząc na zajęcia student musi wiedzieć z jakim asystentem spędza dzień (informacja dostępna na stronie kliniki, zakładka, studenci/timetable) (www.chirurgianaczyniowa.org). Każda podgrupa musi odszukać swojego opiekuna samodzielnie (informacja w sekretariacie). Nie dopuszcza się przesiadywania na korytarzu kliniki. When attending classes, the student must know with which assistant he spends the day (information available on the clinic's website, bookmark, students / timetable) (www.chirurgianaczyniowa.org). Each subgroup has to find its guardian independently (information in the secretariat). It is not allowed to sit in the corridor of the clinic

2. Student ma znać 7 tematów z zakresu chirurgii naczyniowej (DVT, PE, AAA, ALI, CRLI, CEA, Owrzodzenia) dostępne na stronie www kliniki (zakładka studenci). Musi też znać tematykę przedstawioną w czasie seminariów. The student is to know 7 topics in the field of vascular surgery (DVT, PE, AAA, ALI, CRLI, CEA, Ulcers) available on the clinic's website (students tab). It must also know the subject matter presented during the seminars

3. Asystent może sprawdzić wiedzę teoretyczną przed rozpoczęciem ćwiczeń przeprowadzając tzw. „wejściówkę”. Test złożony z 3-5 pytań (dostępnych na stronie www.chirurgianaczyniowa.org).

Z tym, że dniu pierwszym obowiązuje znajomość tematów: ALI, CRLI, Owrzodzenia.

W drugim dniu: DVT, PE.

W trzecim dniu: AAA, CEA.

The assistant can check the theoretical knowledge before starting the exercises by conducting the so-called "Entry test". The test consists of 3-5 questions (available at www.chirurgianaczyniowa.org).

With the first day knowledge of the topics: ALI, CRLI, Chronic wounds.

On the second day: DVT, PE.

On the third day: AAA, CEA.

4. Student może być w każdej chwili odpytany z ww. wiedzy teoretycznej. The student can be questioned at any time from the above theoretical knowledge.

5. Student musi znać prawidłowe odpowiedzi na 75 pytań sprawdzających wiedzę teoretyczną (przygotowanie do LEP). Pytania umieszczone są na stronie kliniki. The student must know the correct answers to 75 questions checking theoretical knowledge (preparation for LEP). Questions are placed on the clinic's website

6 Student na prawo wyrazić opinię (ocenić) zajęcia przy pomocy formularza oceny jakości zajęć dostępnego na stronie www kliniki. Wszelkie sugestie pozwolą poprawić jakość kształcenia. Ankieta jest anonimowa. A student on the right to express an opinion (grade) of the class using the quality assessment form available on the clinic's website. Any suggestions will improve the quality of education. The survey is anonymous.

7. W ostatnim dniu bloku ćwiczenia kończą się egzaminem praktycznym, który przeprowadza asystent prowadzący w danym dniu ćwiczenia, co potwierdza odpowiednim wpisem w książeczkę ćwiczeń. On the last day of the block, the exercises end with a practical exam, which is carried out by an assistant who conducts exercises on a given day, which is confirmed by an appropriate entry in the exercise book.

8. Szczegółowy regulamin ćwiczeń znajduje się w książeczce zaliczeń, którą student otrzymuje na pierwszym seminarium. Detailed rules of exercises can be found in the passbook, which the student receives at the first seminar.

9. Obecność na ćwiczeniach sprawdzana jest na podstawie listy obecności, a szczegóły omawia regulamin obecności na ćwiczeniach. Presence on exercises is checked on the basis of the attendance list, and the details discuss the rules of attendance at the exercises.

  • Grey Facebook Icon

Nasz profil na facebooku: